top of page

Biblioteca Enric Bricall

 

Fons de Reserva

El fil argumental del Fons de Reserva Enric Bricall és el disseny de llibres i la noció de modernitat que ha caracteritzat el segle XX.

 

L’esperit del Moviment Modern arrenca a finals del XIX, recorre vigorosament el segle i comenca a ser qüestionat a principis dels anys 60 per diluir-se, finalment, en la dècada de 1990 amb l’adveniment d’Internet i el canvi de paradigma que aquest fet suposa.

El llibre imprès va ser transmissor de coneixement però també el mirall de l’ideari modern a través de la composició de les seves pàgines, el disseny de les cobertes, les il·lustracions, la tipografia. El llibre, tal com està representat en la col·lecció del Fons de Reserva, captura l’essència mateixa del seu temps: de la Revolució Industrial a les Avantguardes; de la Modernitat a la Postmodernitat. El llibre ha estat el mitjà i el missatge dels diversos corrents artístics que s’han succeit al llarg del segle. El llibre, amb la seva rotunda qualitat d’objecte, pren un valor especial ara que assistim a la seva desmaterialització, reduït a dades digitals en format electrònic.

L’objectiu del Fons de Reserva és esdevenir una veritable història universal del grafisme modern aplicat al món editorial. Els llibres que conformen la col·lecció estan documentats en els principals relats de la història del disseny gràfic del segle XX. Aquesta és precisament la seva estructura: d’una banda, les fonts primaries, formades per edicions originals d’antiquari i, de l’altra, les fonts secundàries, constituïdes per la biblioteca de referència que interpreta i documenta els ítems col·leccionats.

 

Fondo de Reserva

El hilo argumental del Fondo de Reserva Enric Bricall es el diseño de libros y la noción de modernidad que ha caracterizado el siglo XX.


El espíritu del Movimiento Moderno arranca a finales del XIX, recorre vigorosamente el siglo y comienza a ser cuestionado a principos de los años 60 para diluirse, finalmente, en la década de 1990 con el advenimiento de Internet y el cambio de paradigma que este hecho supone.

El libro impreso fue transmisor de conocimiento pero también el espejo del ideario moderno a través de la composición de sus páginas, el diseño de las cubiertas, las ilustraciones, la tipografía. El libro, tal como está representado en la colección del Fondo de Reserva, captura la esencia misma de su tiempo: de la Revolución Industrial a las Vanguardias; de la Modernidad a la Postmodernidad. El libro ha sido el medio y el mensaje de las diversas corrientes artísticas que se han sucedido a lo largo del siglo. El libro, con su rotunda cualidad de objecto, toma un valor especial ahora que asistimos a su desmaterialización, reducido a datos digitales en formato electrónico.

El objectivo del Fondo de Reserva es convertirse en una verdadera historia universal del grafismo moderno aplicado al mundo editorial. Los libros que conforman la colección están documentados en los principales relatos de la historia del diseño gráfico del siglo XX. Esta es precisamente su estructura: por un lado, las fuentes primarias, formadas por ediciones originales de anticuario y, por otro, las fuentes secundarias, constituidas por la biblioteca de referencia que interpreta y documenta los ítems coleccionados.

Enric Bricall Library

 

Special Collection

The thread of the Enric Bricall Special Collection is the design of books and the notion of modernity that has characterized the 20th century.

The spirit of the Modern Movement originates in the late nineteenth century. Developing vigorously throughout the century, it is called into question in the sixties to be diluted, finally, in the 90s with the advent of the Internet and the paradigm shift that this fact implies.

The printed book was a transmitter of knowledge but also the mirror of the modern ideology through the composition of its pages, the design of the covers, the illustrations, the typography. The book, as it is represented in the collection of the Special Collection, captures the very essence of its time: from the Industrial Revolution to the Avant-Garde; from Modernity to Postmodernity. The book has been the medium and the message of the diverse movements in the arts during the last century. The book, with its emphatic material presence, takes on a special value now that we are witnessing its dematerialization, reduced to digital data in electronic format.

The objective of the Special Collection is to become a true universal history of modern graphics applied to the publishing world. The books that make up the collection are documented in the main stories of the history of graphic design of the 20th century. This is precisely its structure: on the one hand, the primary sources, formed by antiquarian original editions and, on the other hand, the secondary sources, constituted by the reference library that interprets and documents the items collected.


 

bottom of page