Vit Obrtel. Ve smeru uhlopricny / Karel Konrad. Hanfova edice, 1930