top of page

Irma Boom

Irma Boom és considerada la dissenyadora de llibres més rellevant del moment. Molts centres d’art i editorials especialitzades es disputen el privilegi de comptar amb una obra seva. Quan accepta un encàrrec exigeix total llibertat creativa, assumint el rol tant de l’editora com de la grafista.

Progressivament, l’obra d’Irma Boom ha anat assimilant-se al que coneguem com 'llibres d’artista' tot i que la dissenyadora renega d’aquesta tipologia. Però el cert és que molts dels seus llibres poden classificar-se en aquesta categoria, tant pel que fa a l’edició limitada com al protagonisme que adquireix la seva creadora que imposa la seva pròpia visió per sobre d’altres consideracions como ara el contingut i la funció del llibre.

L’esperit d’Irma Boom es manifesta en la seva màxima esplendor en els dos diminuts catàlegs retrospectius de la seva obra, publicats en dues edicions successives els anys 2010 i 2013. La primera edició conté 704 pàgines i fa 5 centímetres d’alçada; la segona, 800 pàgines i un centímetre més. Es tracta de dos llibres ben informatius i totalment llegibles, exquisidament impresos i enquadernats, perfectes en la seva menudesa: tot un monument a la creativitat de la seva autora.

Irma Boom es considerada la diseñadora de libros más relevante del momento. Muchos centros de arte y editoriales especializadas se disputan el privilegio de contar con una obra suya. Cuando acepta un encargo exige total libertad creativa, asumiendo el rol tanto de la editora como de la grafista.

Progresivamente, la obra de Irma Boom se ha ido asimilando a lo que conocemos como 'libros de artista', a pesar que la diseñadora reniega de esta tipología. Pero lo cierto es que muchos de sus libros pueden clasificarse en esta categoría, tanto por lo que respecta a la edición limitada como al protagonismo que adquiere su creadora que impone su propia visión por encima de otras consideraciones como por ejemplo el contenido y la función del libro.

El espíritu de Irma Boom se manifiesta en su máximo esplendor en los dos diminutos catálogos retrospectivos de su obra, publicados en dos ediciones sucesivas los años 2010 y 2013. La primera edición contiene 704 páginas i mide 5 centímetros de altura; la segunda, 800 páginas y un centímetro más. Se trata de dos libros bien informativos y totalmente legibles, exquisitamente impresos y encuadernados, perfectos en su pequeñez: todo un monumento a la creatividad de su autora.

“The distribution of information has always been dependent on its changin form. The classic book can't escape that and is now feeling it acutely. The digital book is decidedly on the rise. But ita appearance in the form of flat, digital images need not threaten the tree-dimensional book. The new competition even encourages us to explore the intrinsic characteristics of the printed book more intensely. I think we stand on the verge of a new flourishing of the classic book. Perhaps it has even begun already: the Renaissance of the book. For the printed book, preconceived layouts are a thing of the past. The book designer must first become thoroughly familiar with the content before beginning the actual task at hand: conceiving a structure and a form. One can compare designing a book to performing a piece of music: a conductor explores the music and interprets it. The book designer is an editor and director of texts and images. The result of this effort is the freezing of time and information, which is a means of reflection; compare it to a photograph or a painting. An image at a given moment serving as a reference of time and place. The flux inherent in the internet doesn't allow you that kind of time. The printed book is final and thus unchangeable. Moreover, the extra use of base materials and man-hours (with printing and binding) forces you, to some degree, to make conscious choices. I make books where content and form are closely connected. The content of the material very much determines the design. This make each book unique: never the result of routine treatment. My books have a physical presence through their dimensions, scale and weight. Their form may be emphatic, but it is always determined by the content. The need for the book's intimacy -the paper, the smell of ink- is certainly not nostalgia or false sentiment. The printed book is a fundamental and integral part of our tradition and culture, of published and public knowledge and wisdom. The book is dead. Long live the book!

Irma Boom. "The survival of the book or the renaissance of the book!". Irma Boom: the architecture of the book. Eindhoven: Lecturis, 2013 (p. 70-73)

IB_ANCLA_1
IB_ANCLA_2
IB_ANCLA_3
IB_Ancla_4
IB_ANCLA_5
bottom of page